Łożyska kulkowe – Łożyska igiełkowe – Prowadnice liniowe – Wamet.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Serwis) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie https://wamet.com. Firma Wamet Sp. z o.o. właściciel serwisu internetowego https://wamet.com, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników odwiedzających serwis.

II. Dostęp do Danych Osobowych i ich korekta

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest:

WAMET.COM Sp. z o.o.

z siedzibą w Oleśnie przy ul. Chopina 3, 46-300 Olesno

NIP: 5761476368, REGON: 532434554

 

Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres 46-300 Olesno, ul. Chopina 3, poprzez pocztę elektroniczną na adres info@wamet.com, telefoniczne pod numerami 34 358 42 33

 • Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora
w następujących celach:

 • Czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta,
 • Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej.
 • Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę,
 • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 • Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na udział w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator,
 • W przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami,
 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Dane osobowe, które przetwarzamy

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia umów handlowych Administrator przetwarza następujące informacje:

 • nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza:

 • nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta, historię komunikacji z Osobą kontaktową.

 

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.

 • Informacja o źródle danych

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w ogromnej większości przypadków bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora: na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora.

Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

 • Odbiorcy danych

Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora: Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta, Firmie świadczącą usługi księgowe dla Administratora w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych, Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.

 • Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat.

Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych to 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub  rezygnacji z pełnionej funkcji.

W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 • Profilowanie

Dane osobowe Klientów lub Osób kontaktowych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów lub Osób kontaktowych.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych Klientów lub Osób kontaktowych w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie lub Osób kontaktowych, w szczególności do oferowania przez nas produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kontem potrzeb Klientów lub Osób kontaktowych.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.

 • Prawa w zakresie ochrony Danych osobowych

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Wamet.com sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Wamet.com sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych – mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO),
 • ograniczenia ich przetwarzania – w takim przypadku, Wamet.com Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, które przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów (art. 18 RODO),
 • usunięcie danych osobowych – egzekwowania prawa do bycia zapomnianym – mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Wamet.com sp. z o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe (art. 17 RODO),
 • przenoszenia Danych osobowych – pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Wamet.com sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Wamet.com sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych (art. 21 RODO).

Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: info@wamet.com

W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.

III. Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony https://wamet.com i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań.
Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.
Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających stronę https://wamet.com podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, iż o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.
W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie.

IV. Pliki Cookies

Na stronie internetowej https://wamet.com zostały użyte „ciasteczka” – cookies.
Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego https://wamet.com, którego operatorem jest firmaWamet Sp. z o.o.. Termin „cookie” został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są Cookies?

Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
Ciasteczka używane w serwisie internetowym https://wamet.com są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

Jakiego rodzaju cookies używamy?

Serwis internetowy https://wamet.com wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektóych funkcjonalności serwisu internetowego.
2. cookies osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego https://wamet.com są:
Google Analytics – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook – http://www.facebook.com/help/cookies
3. trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Czy pliki Cookies przechowują dane osobowe?

Serwis internetowy https://wamet.com w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. Są jednak miejsca, w których zaznaczając pole „zapamiętaj mnie” zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.

Jak zablokować lub usunąć cookies?

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego https://wamet.com może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej – instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdzują się w w pliku / menu pomocy.
Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

Uwagi

Niniejsza polityka plików „cookies” może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsługi „cookies” osób trzecich.
Firma Wamet Sp. z o.o. nie odpowiada za stosowaną politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie https://wamet.com.

V. Uwagi końcowe

Firma Wamet Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.

pobierz katalog produktów
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno, Polska